Vim 64 bit 8.1.2418

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.2418
6205b3adb445f46aaa621796ef5d285a868efb01ab73449f57d372633a7f9430
zip