Vim 64 bit 8.1.2260

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.2260
ed849776ce82a8666cbc158c02090d3240bf1810205e86f1d3a8c0aab0fd7b32
zip