Vim 64 bit 8.1.2233

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.2233
d8730f086b083132c3b87cc1c9540187ff63258f597de0d145915d1729f4a204
zip