Vim 64 bit 8.1.2152

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.2152
caa5c76e57e69728a124e66a3a674e24affe8694792d6cbc11acc943f201d333
zip