Vim 64 bit 8.1.2072

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.2072
cf1936413d748ede3425edd7a216318cfa22d2daa037ec627d276cf43f3f28bc
zip