Vim 64 bit 8.1.2052

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.2052
8a139d33cc4b4527f4aeab546b39105e0d9fca029ce24e74b601d807c38035e5
zip