Vim 64 bit 8.1.1845

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.1845
24d4da192ccb2b3f624f6793a3447a73e814a449ae3cc70dcc43eecfd5f3f2f2
zip