Vim 64 bit 8.1.177

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.177
3085a95ea1005d50cd93afb6cfc43a1a7a43eccc72db3ebf5138d147e01ac86b
zip