Vim 64 bit 8.1.1749

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.1749
96674d2b27623470660297e0b6f50cd7b0148ed315e0353afa6b430f5f7f90f0
zip