Vim 64 bit 8.1.1737

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.1737
6bce04ee4c5beffee6b96721aae7227afd73f295ba12e07affa78a66c0144314
zip