Vim 64 bit 8.1.1705

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.1705
dbab018b1bce7cb5fefa60c07c3ec417f6d5004a77638cc89b911a7979e96267
zip