Vim 64 bit 8.1.1657

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.1657
e07a1d476ede1437e64f8f2af43024ea83a123c74f00badcaf80ed56edc6e690
zip