Vim 64 bit 8.1.1568

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.1568
aeb073498fbc5b59b747decce694b38eb3329f2a914ce151a443be1d26f7b511
zip