Vim 64 bit 8.1.152

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.152
52e4a070fcda1b7dcbfe1d52de49840720a6a97db4a7c8f10826e2764e042a48
zip