Vim 64 bit 8.1.146

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.146
7db7bca8f213bc237bbf6a5839245ce3108720bcb5cb7c778bd4505ad11bd03d
zip