Vim 64 bit 8.1.1330

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.1330
7d10049ccf0ccaf4e28c3e00cf497e2f9228c3fd34f29a2b4b777eb8841e6c7a
zip