Vim 64 bit 8.1.1240

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.1240
d3fea30e71f8e669fce46edec0c812555d05b54fd10b8da90e7b54a59830db19
zip