Vim 64 bit 8.1.1142

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.1142
81f84f523e1c6f7dd4b50194595a5d1d0fd0c2dd5d394d5ae027b50122154bcc
zip