Vim 64 bit 8.1.1057

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.1057
d5b702898cba2e3f602231a4842bb366a4b331004d6d7804122f91a67a5fe267
zip