Vim 64 bit 8.1.1023

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.1.1023
4f1234f6eb5331844a47d5e4466ba6334f46cd59e07e249d5240f284853b9845
zip