Vim 64 bit 8.0.1842

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

8.0.1842
b2a027a525ba87e439638652381e14a8c24f0dd6129719cd3d1c1ea589b53cc3
zip